Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2014

5271 396c
Poka pieroga
Reposted fromvs vs

June 09 2014

Z Jurkiem na III Półfinale Eliminacji Przystanku Woodstock we wrocławskim klubie Eter - 25.05.2014
Reposted fromreksi0 reksi0

June 08 2014

ZARAZ BĘDZIE CIEMNO !!!
Reposted fromreksi0 reksi0

May 18 2014

4415 2013
po ile w tym roku bilety? :C
Reposted frombeltane beltane

May 04 2014

6405 f6a4 500
Zapraszamy do wsparcia idei pierwszego oficjalnego miasteczka Zupowiczów na najbliższym Woodstock'u. To dzięki naszemu spotkaniu w 2013 roku powstał serwis MySoup.pl. Mamy nadzieję, że także w tym roku uda się wspólnie spotkać i spędzić niezapomniane chwile w wyjątkowym, zupowym gronie. Dołącz do zupowego miasteczka: http://mysoup.pl/events/details/12-Zupowe-miasteczko-na-Woodstock-2014/
Reposted fromzupowicze zupowicze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl